Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Provozovatelem webové stránky je Martin Stříbný, bytem Nádražní 713, 747 27 Kobeřice. IČ: 74781545

Provozovatel prohlašuje že chrání osobní údaje svých zákazníků před zneužitím v souladu s platnou legislativou.

Zveřejněním těchto zásad poskytuje informace zákazníkům o zpracování osobních údajů a o právech zákazníků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat fyzickou osobu, například: e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa apod. Zpracování těchto údajů je pro nás nezbytné proto, abychom mohli poskytovat služby vám, našim zákazníkům.

Při zpracování osobních údajů vycházíme ze zásad zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Vždy uchováváme jen ta data, která jsou nezbytná pro funkci tohoto webu. Jde tedy o:

  • Kontaktní a identifikační údaje zákazníka.
  • Údaje potřebné k funkčnosti webových stránek.
  • Jména a emaily žáků či studentů případně zaměstnanců zákazníka.

Konkrétní příklady:

Údaje zákazníka

Zákazníkem rozumíme fyzickou nebo právnickou osobu, která si platí za využívání našich služeb.

Uchováváme jen fakturační údaje, tedy jméno, adresu, IČ, DIČ a kontaktní údaje jako email a telefonní číslo.

Údaje uživatele

Uživatelem rozumíme každého člověka, který se registruje na tomto webu, včetně těch, kteří se přihlašují přes platformy jako Google nebo Microsoft

Z osobních údajů uchováváme jen email a jméno uživatele. Dále pak údaje nutné pro funkci tohoto webu zejména postup v učení, splněné úkoly apod.

Zákazník může být (a zpravidla také je) současně uživatelem.

Zdroje pro získávání osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od našich zákazníků, kteří nám je poskytnou v souvislosti s plněním smluvního vztahu.

Google učebna

V případě, že zákazník využívá google učebnu, tak má možnost spárovat tuto aplikaci s google učebnou.

Pokud ke spárování dojde, stane se google učebna také zdrojem osobních údajů. Z google učebny uchováváme jen jména a emaily žáků včetně google id. Jiné informace nejsou z google učebny ukládány.

Neukládáme žádná data z kurzů ani úkolů, které nebyly vytvořeny přes naší aplikaci.

Délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání důvodů zpracování osobních údajů. Zpravidla to znamená po dobu existence školního nebo uživatelského účtu. V případě fakturačních údajů po dobu jakou ukládá zákon.

Zpracování osobních údajů dalšími zpracovateli

Osobní údaje nejsou zpracovávány dalšími subjekty.

Přístup k osobním údajům

Přístup k osobním údajům mají pouze osoby, které plní úkony v souvislosti s účelem zpracování osobních údajů. Jedná se o provozovatele webu, který má přístup ke všem údajům a pak o zákazníky, kteří mají přístup k údajům svých zaměstnanců a žáků. Tyto osoby jsou vázány dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se zpracováním osobních údajů setkají.

Práva související s ochranou osobních údajů

Zákazník, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má zejména:

  • Právo na přístup, kdy má zejména právo vědět, jaké osobní údaje, za jakým účelem a jak dlouho je zpracováváme, jak je získáváme a jak s nimi nakládáme.
  • Právo na opravu, kdy bez zbytečného odkladu po patřičném ověření údajů takovou změnu provedeme.
  • Právo na výmaz, kdy nás zákazník může požádat o vymazání osobních údajů, které zpracováváme. Toto právo se neuplatní do doby, dokud nás ke zpracování zavazují zvláštní zákony nebo jiné smluvní vztahy.
  • Právo na omezení zpracování, které umožňuje zákazníkovi omezit využití zpracovávaných osobních údajů pro další zpracování.
  • Právo vznést námitku proti zpracování, jestliže se zákazník domnívá, že údaje jsou zpracovávány bez oprávněného zájmu nebo bez vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Právo podat stížnost, zejména domnívá-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s platnými právními předpisy, navzdory uplatnění výše uvedených práv.

Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat a aktualizovat, provedené změny budou platné datem zveřejnění na těchto stránkách.

Prohlášení o použití cookies

Cookies jsou malé datové soubory, nezbytné pro některé funkce webových stránek. Díky nim si stránky mohou zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač.

Na tomto webu využíváme cookies jen pro přihlášení uživatelů.